Статут ФБК

Запрошуємо приєднатися до обговорення в соціальних мережах:

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Установчими зборами засновників
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ МІСТА КИЄВА»
Протокол № 1 від 08 лютого 2013 року

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ МІСТА КИЄВА»
м. Київ — 2013 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Закону України «Про
громадські об'єднання», іншого чинного українського законодавства і визначає правові основи
організації та діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ МІСТА
КИЄВА» (далі за текстом — «Організація»).
1.2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України
«Про громадські об'єднання» та іншими законодавчими актами України і цим Статутом.
1.3. Організація діє на засадах демократичності, гласності, рівноправності її членів і
засновників та у відповідності до чинного законодавства.
1.4. Діяльність Організації будується на засадах самоврядування, законності, гласності,
добровільності, рівноправності та поширюється на територію м. Києва.
1.5. Організація має право створювати свої осередки.
1.6. Організація може вступати в інші українські, іноземні та міжнародні громадські
(неурядові) організації в Україні або за її межами, якщо це не суперечить чинному законодавству
України.
1.7. Взаємовідносини з органами державної влади будуються відповідно до чинного
законодавства України. Держава не несе відповідальності по зобов’язаннях Організації, а
Організація не несе відповідальності по зобов’язанням держави.
1.8. Організація має право від свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені чинним
законодавством України, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести зобов’язання,
бути позивачем і відповідачем в суді.
1.9. Організація набуває прав і обов’язків юридичної особи відповідно до чинного
законодавства України з моменту її державної реєстрації.
1.10. Організація має статус юридичної особи відповідно до чинного законодавства
України, є непідприємницьким товариством, має відокремлене майно, печатку, власну символіку,
самостійний баланс, рахунки, в т. ч. і валютний, в банківських установах. Символіка реєструється
відповідно до чинного законодавства України.
1.11. З метою виконання статутної мети Організація має право здійснювати необхідну
поточну та іншу діяльність шляхом створення установ та організацій зі статусом юридичної
особи, заснування підприємств в порядку встановленому чинним законодавством України.
1.12. Найменування Організації:
повне найменування Організації:
• українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ МІСТА КИЄВА»;
• російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА ГОРОДА КИЕВА»;
• англійською мовою: PUBLIC ORGANIZATION «BASKETBALL FEDERATION OF
KYIV».
Скорочене найменування Організації:
• українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФБК»;
• російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФБК»;
• англійською мовою: PUBLIC ORGANIZATION «BFK».

II. МЕТА, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою створення та діяльності Організації є захист прав та законних соціальних,
спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння подальшому розвитку баскетболу
в Україні, залучення широких верств населення до спорту та популяризація здорового способу
життя.
2.2. Для досягнення статутної мети Організації у відповідності до чинного українського
законодавства Організація встановлює такі напрями основної діяльності:
2.2.1. Популяризація баскетболу, участь у розробці і реалізації програм розвитку
баскетболу в Україні;
2.2.2. Сприяння фізичному, психологічному та духовному оздоровленню населення
України засобами фізичного виховання і спорту на базі широкого розповсюдження спортивного,
фізкультурного та оздоровчого напрямків та елементів цих систем;
2.2.3. Сприяння удосконаленню систем підготовки висококваліфікованих спортсменів,
тренерів, суддів та забезпеченню успішних виступів українських спортсменів на спортивних
змаганнях;
2.2.4. Надає практичної, організаційної та методичної допомоги членам Організації та
іншим організаціям фізкультурно-спортивного та оздоровчого напрямку у роботі по залученню
населення України до занять баскетболом;
2.2.5. Сприяння демократизації управління баскетболом як видом спорту в Україні;
2.2.6. Підвищення ролі фізичної культури та спорту, зміцнення здоров’я, формування
здорового способу життя різноманітних верств населення;
2.2.7. Розвиток і зміцнення зв’язків з міжнародними та іншими федераціями, асоціаціями
та об'єднаннями, а також активній діяльності своїх представників у міжнародних та інших
спортивних організаціях і об'єднаннях;
2.2.8. Сприяння поліпшенню комунікації, прозорості та координації між своїми членами та
іншими організаціями та створенню постійно діючої системи обміну досвідом між фахівцями;
2.2.9. Розповсюдження інформації і пропагування своїх ідей та цілей; розробка, підготовка,
видання та розповсюдження інформаційних та навчально-методичних і наукових матеріалів;
2.2.10. Сприяння проведенню та проведення національних та міжнародних змагань,
спортивних зборів, конференцій, семінарів, симпозіумів, нарад та інших суспільних та значимих
заходів для фахівців у визначених сферах;
2.2.11. Розроблення календарів спортивних змагань з баскетболу, програм учбово-
тренувальних зборів, семінарів, інших заходів і здійснення контролю за їх реалізацією та
дотриманням;
2.2.12. Встановлення та розвиток зв’язків, співробітництво з урядовими, міжнародними та
неурядовими організаціями в Україні та за кордоном з метою формування спільних стратегій;
2.2.13. Співпраця із засобами масової інформації, підготовка та проведення інформаційних
кампаній, підготовка, розміщення та систематичне оновлення інформації тощо;
2.2.14. Задоволення та захист законних інтересів своїх членів.
2.2.15. До основної діяльності також включається продаж Організацією товарів, виконання
робіт, надання послуг, які пропагують мету, для реалізації якої було створено Організацію, та які
є тісно пов’язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих
послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.
2.3. Для задоволення своєї статутної мети Організація має право:
2.3.1. Вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою діяльність;
2.3.2. Вносити свої пропозиції до органів державної влади та управляння, а також
міжнародних організацій;
2.3.3. Підтримувати міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними
та міжнародними організаціями;
2.3.4. Проводити конференції, семінари, конгреси, круглі столи, прес-конференції, форуми,
збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, лекції, симпозіуми та інші заходи в Україні
та за кордоном;
2.3.5. Відряджати своїх представників для участі у змаганнях, зборах, навчальних заходах,
програмах обмінів, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з
іншою метою для реалізації статутної мети Організації;
2.3.6. Розповсюджувати видавничу продукцію;
2.3.7. Подавати запити та отримувати інформацію від органів державної влади та
місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб;
2.3.8. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові
права.
2.3.9. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в
суді, органах державної влади та громадських організаціях.
2.3.10. Створювати установи та організації, які будуть сприяти виконанню статутної мети.
2.3.11. Засновувати підприємства, необхідні для виконання статутної мети.
2.3.12. Проводити відповідні заходи та організаційну роботу для налагодження й
зміцнення контактів між подібними організаціями, у тому числі міжнародними.
2.3.13. Проводити спортивні національні та міжнародні змагання.
2.3.14. Приймати благодійну і спонсорську допомогу у будь-якому вигляді, у тому числі
устаткування та грошових коштів.
2.3.15. Володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке
відповідно до чинного законодавства України передане Організації його членами або державою,
набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та
організаціями, набуте в результаті здійснення діяльності Організації, а також діяльності
створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок
власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.
2.4. Організація є неприбутковою. Основною метою діяльності Організації не є одержання
прибутку.
2.5. Організація не підтримує у будь-якій формі жодну політичну партію. Організація не
підтримує жодну фракцію чи групу у Верховній Раді України. Термін «не підтримує» у цій статті
повинен тлумачитися у найширшому значенні, зокрема, серед іншого, він охоплює будь-які
публічні заходи та дії у вигляді письмових чи усних заяв або повідомлень, складання спільних
документів, надання підтримки тощо.

ІІІ. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Організація провадить свою діяльність на засадах законності, демократії, поваги та
захисту прав людини, національної, расової, релігійної рівноправності, соціальної справедливості
й гласності.
3.2. Членство в Організації може бути виключно індивідуальним.
3.3. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без
громадянства, які досягли 18 років.
3.4. Прийняття у члени Організації здійснюється Правлінням Організації за умови:
3.4.1. Подання заяви члена;
3.4.2. Визнання положень установчих документів Організації;
3.4.3. Визнання мети Організації;
3.4.4. Сприяння діяльності Організації;
3.5. Члени Організації мають право:
3.5.1. Брати участь у заходах, що здійснюються Організацією;
3.5.2. Вносити пропозиції до керівних та виконавчих органів Організації з питань, що
пов’язані з її діяльністю;
3.5.3. Обирати та бути обраними до керівних органів Організації;
3.5.4. Отримати інформацію про діяльність Організації;
3.5.5. Знайомитися з рішеннями Організації та брати участь у їхньому обговоренні;
3.5.6. Вийти з членів Організації в будь-який час за власним бажанням, на підставі
письмового звернення, поданого до Правління.
3.6. Члени Організації зобов’язані:
3.6.1. Дотримуватись вимог статуту Організації;
3.6.2. Брати активну участь у статутній діяльності Організації та сприяти реалізації її
статутної мети;
3.6.3. Виконувати рішення керівних та контролюючих органів Організації;
3.6.4. Не допускати дій, що спричиняють Організації матеріальну шкоду чи шкодять її
діловій репутації.
3.6.5. Вносити вступні та членські внески у встановлених Правлінням Організації
розмірах, формі та порядку.
3.7. Член Організації може бути виключений із Організації, якщо він не бере участі у її
діяльності, не виконує обов’язків члена Організації, не вносить членські внески протягом
обумовленого Правлінням строку, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації
Організації, її фінансовому стану.
3.8. Рішення про примусове виключення приймається Правлінням простою більшістю
голосів членів Правління за поданням Президента. Якщо член Організації, відносно якого
порушено питання про його примусове виключення, є членом Правління, останній участі в
такому голосуванні не бере.
3.9. Членство в Організації припиняється у разі:
— добровільного виходу з Організації;
— виключення з Організації;
— в інших випадках, передбачених цим Статутом.
3.10. Добровільне припинення членства в Організації проводиться шляхом подання
письмової заяви Президенту Організації. Громадянин, що добровільно вийшов з Організації,
може бути знову прийнятий до Організації на загальних підставах, але не раніше, ніж через
рік з дня виходу.
3.11. Членство у Організації припиняється також у разі визнання громадянина
недієздатним, безвісно відсутнім, виїзду на постійне проживання за межі України, а також у
разі смерті громадянина. У таких випадках рішення про припинення членства в Організації
приймається Президентом Організації на підставі відповідного підтверджуючого документа.
3.12. У разі припинення членства в Організації сума сплачених членських внесків члену,
що вибув, або його спадкоємцям не повертається.
3.13. Оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляд скарг
здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.

IV. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Джерелами формування майна і коштів Організації є:
4.1.1. Вступні та членські внески;
4.1.2. Кошти, товари (роботи, послуги), отримані у вигляді благодійних чи інших внесків
від інших підприємств, установ, організацій;
4.1.2.1. Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.
4.1.3. Пасивні доходи.
4.1.4. Кошти або майно, які надходять Організації від ведення їх основної діяльності, з
урахуванням положень пункту 7.5 цього Статуту;
4.1.5. Кошти або майно, які надходять з інших джерел, не заборонених законом.
4.2. Організація може отримувати дотації або субсидії з державного або місцевого
бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної
допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на
платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам
згідно із законодавством, з метою зниження рівня цін.
4.3. Організація може мати у власності будинки, нерухоме майно, устаткування, інвентар,
майно, культурного та оздоровчого призначення, кошти та інше майно, необхідне для
матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом, та не заборонене чинним
законодавством України. Організація для виконання статутної мети, може створювати інші
підприємства та засновувати засоби масової інформації.
4.4. Організація має право на майно та кошти, отримані в результаті господарської та іншої
комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих
підприємств із статусом юридичних осіб.
4.5. Кошти та майно Організації використовуються для виконання її статутної мети та на
утримання штатного апарату працівників, із якими укладено трудові договори відповідно до
чинного законодавства України.
4.6. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в
установленому порядку згідно чинного законодавства України.
4.7. З метою виконання своєї статутної мети Організація може створювати
госпрозрахункові установи, організації із статусом юридичної особи, засновувати підприємства в
порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.8. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між її засновниками,
учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого
засновника, учасника або члена Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та
відрахувань на соціальні заходи).

V. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Керівні органи Організації.
5.1.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори її членів, а в період між
загальними зборами — Правління, яке діє згідно з наданими йому повноваженнями, за винятком
тих, які віднесено до виключної компетенції Загальних зборів.
5.1.2. Загальні збори вирішують всі питання діяльності Організації, Загальні збори
скликаються за рішенням Правління. Позачергові Загальні збори може бути скликано на вимогу
Президента Організації, Правління і Ревізора, або на вимогу не менш як 10 (Десяти) відсотків
членів Організації. Порядок делегування та представництва учасників Загальних зборів
визначається Правлінням Організації.
5.1.3. Рішення Загальні збори приймають простою більшістю голосів, від числа присутніх
на Загальних зборах членів Організації, прямим голосуванням. Рішення про затвердження
Статуту Організації, внесення змін і доповнень до Статуту Організації, викладення Статуту
Організації у новій редакції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ¾
членів Організації.
5.1.4. Загальні збори мають право вирішувати питання, якщо присутні не менш 2/3 членів
Організації.
5.2. Загальні збори:
5.2.1. Визначають напрямки діяльності Організації;
5.2.2. Затверджують Статут Організації і вносять в нього зміни та доповнення,
затверджують нову редакцію Статуту.
5.2.3. Визначають організаційну структуру Організації, склад і чисельність Правління
Організації;
5.2.4. Обирають та відкликають Правління Організації;
5.2.5. Обирають Ревізора Організації;
5.2.6. Заслуховують річні звіти Правління та інших органів Організації;
5.2.7. Схвалюють річні плани основних заходів Організації;
5.2.8. Вирішують питання про реорганізацію та ліквідацію Організації.
5.2.9. Реалізовують право власності Організації на кошти та майно Організації.
5.2.10. Вирішують питання про присвоєння статусу Почесного Президента та Почесного
Члена Організації.
5.2.11. Вирішують інші питання діяльності Організації в межах чинного законодавства та
цього Статуту.
5.3. Правління.
5.3.1. Для керівництва Організацією у період між Загальними зборами та забезпечення
поточної діяльності Організації зі складу її членів обирається Правління на чолі з Президентом.
Правління складається не менше ніж з 2-х осіб, які обираються Загальними зборами терміном на
5 (П'ять) років, та відкликаються Загальними зборами.
5.3.2. Правління скликається Президентом Організації. Правління приймає рішення
простою більшістю голосів присутніх на засіданні. При рівності голосів при вирішенні питання,
питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосував Президент.
5.3.3. До компетенції Правління належить:
— забезпечення виконання рішень Загальних зборів;
— обрання та переобрання Президента Організації (вперше Президент Організації
обирається Установчими Зборами);
— опрацювання порядку денного чергового Загальних зборів;
— винесення на розгляд Загальних зборів змін та доповнень до Статуту;
— вирішення питань поточної діяльності Організації;
— встановлення розмірів, форм та порядку внесення членами Організації вступних та
членських внесків;
— затвердження штатного розпису;
— затвердження положення та опису символіки, зразків печатки та штампів Організації;
— визначення напрямків використання коштів та майна Організації;
— створення постійних та тимчасових комітетів та комісій Організації, необхідних для
забезпечення виконання статутної мети;
— спрямування діяльності робочих та громадських органів Організації;
— прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів, представництв
Організації, підприємств, господарських товариств, затверджує Положення про них;
— координація роботи відокремлених підрозділів, представництв та членів Організації;
— вирішення питання про прийняття та виключення членів Організації.
5.4. Вищою посадовою особою Організації є Президент Організації. Президент
Організації обирається та переобирається Правлінням Організації (вперше обирається
Установчими Зборами) терміном на 5 (П'ять) років. Президент підзвітний Загальним Зборам та
несе перед ними відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.
5.5. Президент:
— представляє Організацію в усіх установах та організаціях України та за її межами, без
доручення діє від імені Організації;
— організує роботу Організації та Правління;
— затверджує внутрішні документи Організації;
— вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації у межах,
визначених цим Положенням та чинним законодавством України;
— скликає Правління, організує підготовку матеріалів та пропозицій на розгляд Загальних
зборів та Правління;
— здійснює оперативне керівництво роботою Організації, забезпечує виконання рішень,
постанов, резолюцій Загальних зборів та Правління;
— здійснює керівництво поточною діяльністю, розпорядження майном Організації,
включаючи грошові кошти, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
— відкриває, закриває будь-яки рахунки в установах банках, є розпорядником грошових
коштів та майна Організації;
— укладає трудові контракти з найманими працівниками Організації;
— здійснює контроль за дотриманням штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами,
постійними та тимчасовими комітетами та комісіями Організації;
— має право першого підпису на всіх фінансових документах, у тому числі підписує
договори, угоди, в тому числі міжнародні;
— затверджує зразки печатки та штампів Організації;
— визначення умов праці та функціональних зобов’язань посадових осіб Організації та
штатного апарату;
— приймає рішення з інших питань діяльності Організації, які не є компетенцією Загальних
зборів або Правління;
— один раз на рік, однак не пізніше 31 грудня кожного року, звітує на Загальних зборах про
результати своєї діяльності;
— вирішує інші питання діяльності Організації в межах чинного законодавства та цього
Статуту.
5.6. У разі відсутності Президента його обов’язки виконує член Правління за рішенням
Правління.
5.7. Статус Почесного Президента Організації та Почесного члена Організації може
бути присвоєний Загальними зборами членів Організації фізичній особі, яка має важливі
досягнення у сфері розвитку баскетболу та надає організаційну, методичну підтримку діяльності
Організації згідно її статутної мети.
5.7.1. Почесний Президент Організації може здійснювати представницькі функції під час
реалізації Організацією її статутної мети.
5.7.2. Почесний Президент Організації та Почесний член Організації надають консультації
та роз’яснення з питань баскетбольної діяльності.
5.7.3. Почесний Президент Організації та Почесний член Організації мають право
отримувати інформацію про реалізацію статутної мети Організації, брати участь у проведенні
лекцій, бесід, виставок, презентацій та інших заходів, які проводить Організація, та у проведенні
яких бере участь Організація.
5.7.4. Почесному Президенту Організації та Почесному члену Організації можуть
видаватись свідоцтва, грамоти, значки, що свідчитимуть про їх звання та відзначатимуть їх
діяльність у сфері розвитку баскетболу.
5.8. Ревізор Організації: Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю
Організації.
5.8.1. Ревізор обирається Загальними зборами членів Організації терміном на 5 (П'ять)
років, підзвітний їм, подає їм на затвердження результати проведених нею перевірок та складає
висновки по щорічних звітах та балансах.
5.8.2. Перевірки проводяться Ревізором за дорученням Загальних зборів членів
Організації, за власною ініціативою або на вимогу не менш 1/3 членів Організації. Про результати
проведення перевірок Ревізор звітує перед Загальними зборами Організації, інформує про свою
діяльність Президента Організації та Правління Організації.
5.8.3. Ревізор має право вимагати від посадових осіб та членів Організації надання всіх
необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих усних та
письмових пояснень.
5.8.4. Перевірка діяльності виконавчих органів Організації провадиться Ревізором за
дорученням Загальних зборів, Правління, Президента або вимогою 1/10 членів Організації. Ревізор
обов’язково проводить перевірку статутної та фінансової діяльності посадових осіб та статутних
органів Організації напередодні звітно-виборного засідання Загальних зборів. Звіт про результати
перевірки подається на розгляд статутного органу Організації, який доручив проведення
перевірки, та доводиться до відома всіх інших статутних органів Організації. Звіт про результати
перевірки, яка проводилась Ревізором напередодні звітно-виборного засідання Загальних зборів,
подається на розгляд Загальних зборів та доводиться до відома та відповідного реагування
статутних органів Організації.
5.9. Оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляд скарг
на дії, бездіяльність керівних органів Організації відбувається у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.

VI. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Організація має право створювати відокремлені підрозділи.
6.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються цим Статутом та
Положенням про відокремлений підрозділ Організації, яке затверджується Правлінням
Організації та не повинно суперечити цьому Статуту.
6.3. Для набуття статусу юридичної особи вони повинні зареєструватися в установленому
чинним законодавством порядку. Відокремлені підрозділи Організації, що не є юридичними
особами, легалізують свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:
1) за рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами Організації, шляхом
саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського
об'єднання такого самого статусу;
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.
7.2. Добровільне припинення діяльності Організації.
7.2.1. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї
діяльності (саморозпуск).
7.2.2. Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними зборами. Загальні
збори Організації створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати
повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи,
а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації.
7.2.3. Організація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Організації до
уповноваженого органу з питань реєстрації. До рішення додаються:
1) оригінал свідоцтва про реєстрацію Організації (або його дубліката);
2) оригінал статуту об'єднання (або його дубліката);
3) реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.
7.2.4. Уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відповідного запису та
вносить дані про зазначене рішення Організації до Реєстру громадських об'єднань.
7.2.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення
Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.
7.2.6. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск, таке рішення не може бути
скасоване Організацією.
7.2.7. Відмова у визнанні рішення про саморозпуск Організації має наслідком втрату
чинності зазначеним рішенням.
7.3. Реорганізація Організації.
7.3.1. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського
об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації про
припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання,
до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
7.3.2. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією Організації і не
має наслідком припинення її діяльності.
7.3.3. Про прийняті рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання,
Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.
7.4. Порядок припинення Організації.
7.4.1. Припинення Організації включає:
1) припинення внутрішньоорганізаційної діяльності Організації;
2) припинення Організації як юридичної особи.
7.4.2. Припинення діяльності Організації розпочинається з дня внесення до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про рішення
Організації про саморозпуск, реорганізацію Організації або з дня набрання законної сили
рішенням суду про заборону Організації. З цього ж дня припиняється членство (участь) у
Організації.
7.4.3. Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності Організації, у тому числі передання
до відповідних архівних установ документації Організації, здійснюється протягом 60 днів з дня,
зазначеного у
п. 7.4.2. Протягом встановленого часу управління поточними справами Організації,
спрямованими на припинення її діяльності, здійснює Правління Організації. Після завершення
зазначених дій діяльність Правління Організації припиняється (за винятком покладених на нього
повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).
7.4.4. Припинення Організації як юридичної особи не може бути зупинено або скасовано
Організацією після дня, зазначеного у п. 7.4.2.
7.4.5. У разі прийняття судом рішення про припинення юридичної особи Організації з
підстав, зазначених у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців», Організація протягом шести місяців в довільній формі повідомляє
уповноважений орган з питань реєстрації про продовження діяльності без статусу юридичної
особи та надає відомості про особу (осіб), уповноважену представляти Організації.
7.4.6. У разі неотримання уповноваженим органом з питань реєстрації протягом шести
місяців повідомлення Організації про продовження діяльності без статусу юридичної особи
уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об'єднань запис про
припинення діяльності Організації.
7.5. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не
передбачено законом, що регулює діяльність Організації.

VIII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Питання про внесення змін і доповнень до Статуту Організації, викладення Статуту
Організації у новій редакції розглядаються на Зборах за пропозицією Правління Організації або
за вимогою не менш як 10 (Десяти) відсотків членів Організації.
8.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Організації, викладення Статуту
Організації у новій редакції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ¾
членів Організації.

IX. ДІЯ СТАТУТУ

9.1. Дія цього Статуту обмежена терміном дії Організації. З моменту ліквідації Організації
Статут втрачає свою силу.
9.2. Якщо одне з положень цього Статуту є або стане недійсним, це не є підставою для
припинення дії інших положень Статуту. Недійсне положення замінюється іншим, яке
допускається чинним законодавством і близьке за змістом до заміненого.

Запрошуємо приєднатися до обговорення в соціальних мережах: